Author page: Vu Cong

Thủ tục làm phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
0 (0)

Thủ tục làm phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-742bfdb02946a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='31110' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Phiếu Lý lịch tư pháp Việt Nam hiện nay là một trong những giấy tờ bắt buộc đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam để thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động, …. và người nước ngoài đã từng lưu trú tại Việt Nam muốn…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.