Author page: Hoang Nhi

Khi nào thừa kế được chia lại theo quy định pháp luật?
0 (0)

Khi nào thừa kế được chia lại theo quy định pháp luật?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8712f8902be61'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='37027' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thông thường di sản sẽ được chia vào thời điểm người có tài sản thừa kế chết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mặc dù di sản đã chia song vẫn phải chia lại vì những lý do nhất định. Vậy pháp luật điều chỉnh thế nào về vấn đề này. Để giải đáp thắc mắc trên Luật Tuệ…

Read more

Quy định về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dân sự
0 (0)

Quy định về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dân sự<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f24e7cb841682'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='37083' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp đồng dân sự được ký kết giữa các bên nhằm đạt được các mục tiêu chung nhất định. Trong trường hợp cả hai bên không còn hướng tới mục tiêu chung đó, các bên có thể thỏa thuận nhằm chấm dứt hợp đồng. Vậy trên thực tế, pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Luật Tuệ…

Read more

Điều kiện kết hôn theo quy định mới nhất năm 2022
0 (0)

Điều kiện kết hôn theo quy định mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bb18e28276d43'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36970' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn – một trong những sự kiện quan trọng được pháp luật điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật nhất định nhằm đảm bảo, xây dựng chế độ hôn nhân gia đình. Nam nữ khi muốn kết hôn phải đáp ứng các điều kiện luật định. Vậy, luật hôn nhân và gia đình quy định thế nào về…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.