All Posts

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật hiện hành

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật hiện hành

Thờ cúng là một nếp sống văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta. Việc thờ cúng thể hiện lòng biết ơn, sự báo hiếu; lòng tôn kính tới tổ tiên đã từng dạy bảo, nuôi dưỡng con cháu. Vì vậy, nhà nước tôn trọng và bảo hộ các truyền thống tốt đẹp đó; cho phép cá nhân dành…

Read more

Các yêu cầu khi thực hiện công tác phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay

Các yêu cầu khi thực hiện công tác phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở…

Read more

Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ mà chủ sở hữu không tự nguyện thực hiện phá dỡ thì giải quyết ra sao?

Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ mà chủ sở hữu không tự nguyện thực hiện phá dỡ thì giải quyết ra sao?

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở…

Read more

Phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật, trách nhiệm phá dỡ thuộc về ai?

Phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật, trách nhiệm phá dỡ thuộc về ai?

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Trên…

Read more