Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Việc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần là một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm nhất khi góp vốn vào một công ty cổ phần nào đó. Cách chia lợi nhuận thường rất phức tạp đòi hỏi phải đảm bảo công bằng và phù hợp với quy định pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý.

 • Luật doanh nghiệp 2020

Nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Căn cứ theo khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 quy định nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần như sau:

 • Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
 • Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020 quy định có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán quy định.

Về nguyên tắc trả cổ tức theo luật doanh nghiệp 2020:

 • Đối với cổ phần ưu đãi: Khoản 1 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Việc quy định đối với cổ phần ưu đãi được quy định tại Điều lệ công ty.
 • Đối với cổ phần phổ thông: Theo khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành
Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành
Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành

Hình thức trả cổ tức trong công ty cổ phần.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020: Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 việc trả cổ tức cần tuân theo các quy định sau:

 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức
 • Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cách thức chi trả lợi nhuận cho cổ đông như sau:

 • Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.
 • Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.
 • Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.
 • Cổ tức phải được hạch toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Quy tắc đặt tên khi thành lập công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.