Pháp luật về đất đai

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai
0 (0)

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a54a2146f01e1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='40032' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm cho mọi quan hệ giữa Nhà nước với nhau được thực hiện theo đúng chính sách, pháp luật đất đai. Chính về thế vấn đề thủ tục, trình tự thực hiện giải quyết cũng được pháp luật quy định…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.