Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám độc là hai chức danh khác nhau trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Vậy một cá nhân có thể cùng lúc đảm nhiệm hai chức danh trên không? Câu hỏi này sẽ được Luật Tuệ An trả lời trong bài viết Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm giám đốc trong công ty cổ phần dưới đây.

Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần
Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Luật Chứng khoán năm 2019

Quy định về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty có quyền phát hành có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty để huy động vốn.

Quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị là cá nhân được bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị; đồng thời là người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Quy định về Giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc thuê người khác đảm nhiệm chức danh này. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần
Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần?

Theo khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Căn cứ Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
 • Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Như vậy, kết hợp các quy định trên; có thể thấy rằng trong công ty cổ phần Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Ngoại trừ trường hợp công ty đó là công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Quy định pháp luật về chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Giám đốc là gì? Tổng giám đốc là gì?

Thủ tục bãi, miễn Tổng giám đốc công ty cổ phần

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.