CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG LÀ GÌ ? QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG ?

Cổ đông là thành phần cốt yếu cấu tạo nên công ty cổ phần, trong đó cổ đông phổ thông (cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông) đóng vai trò quan trọng nhất, bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Vậy quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được pháp luật quy định như thế nào, Luật Tuệ An sẽ phân tích cơ bản nhất như sau:

CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG LÀ GÌ ? QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG ?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2020.

HÌNH THÀNH VÀ CHẤM DỨT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Cổ đông là một yếu tố không thể thiếu của công ty cổ phần, các loại cổ phần trong công ty cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác), trong đó cổ phần phổ thông là quan trọng nhất do một công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (theo Khoản 1 Điều 114).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các tổ chức, cá nhân có thể xác lập tư cách cổ đông thông qua những cách thức phổ biến sau:

 • Đăng ký mua cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua. Nhà đầu tư sẽ xác lập tư cách cổ đông thông qua việc đăng ký mua cổ phần từ số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
 • Mua số cổ phần do công ty chào bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán.
 • Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần.
 • Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông công ty cổ phần.
 • Nhận thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông công ty cổ phần.
 • Nhận tặng cho cổ phần từ cổ đông công ty cổ phần.
 • Nhận trả nợ bằng cổ phần từ cổ đông công ty cổ phần.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

Quyền của cổ đông phổ thông

Căn cứ theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông phổ thông có các quyền chung như sau: 

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông. Và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp. Hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền. Hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra còn có các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Lưu ý: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có một số quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 như: Xem xét biên bản, nghị quyết, quyết định, báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị ,.. thay vì ở mức từ 10% như trước (theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020).

Đối với cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020).

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hay hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định tại một thời hạn khác ngắn hơn.
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trương hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là những quy định pháp luật về cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, mong những thông tin trên phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách. Để nhận được trợ giúp chuyên sâu hơn, quý khách vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về những vấn đề liên quan khác:

 1. Thành lập công ty cổ phần năm 2020.
 2. Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không ?
 3. Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế TNCN không?

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.