Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hiện nay các bên đang có như cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Nhưng theo quy định thì hợp đồng chuyển nhượng phải đáp ứng được điều kiện của pháp luật. Vậy có những lưu ý liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng là gì? Hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu ngay về vấn đề này theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

 • Sự quan trọng của hợp đồng;
 • Hợp đồng mẫu;
 • Lưu ý về hợp đồng;

1. Sự quan trọng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền nhân thân, quyền tài sản của mình cho các cá nhân, tổ chức khác là bên được chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng có đối tượng rất đặc biệt bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
Khi chuyển giao thì bên được chuyển giao cũng không thể nắm giữ thực tế đối tượng này. do vậy pháp luật phải quy định hình thức của hợp đồng được lập thành văn bản (Điều 46 Luật SHTT).
Lập thành văn bản với mục đích đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như việc quản lí của nhà nước.

Lợi ích của hợp đồng chuyển nhượng đối với các bên liên quan khi chuyển nhượng:

 • Để bảo vệ lợi ích cho các bên;
 • Khẳng định vị trí độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Cơ sở pháp lí khi xảy ra tranh chấp

Dù hợp đồng chuyển nhượng được hình thành dựa trên thỏa thuận giữa các bên nhưng vì có sự đặc biệt nêu trên nên phải lập thành hợp đồng đáp ứng điều kiện dưới đây.

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Tổng đài tư vấn Sở hữu trí tuệ – 19004580

2. Hợp đồng mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..

Tại………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

(Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại……………………………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại……………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:………………………………………..

Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:…………………………………………………

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

Là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……………………………………………………

Cấp ngày………..tháng……….năm………………………..tại…………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………

Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:……………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1:

 Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ………………………………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………..

Loại hình:………………………………………………………………………………………………..

Tác giả:…………………………………………………………………………………………………….

Đã công bố/chưa công bố :………………………………………………………………………….

(Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2

Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….

Điều 3: 

Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: 

Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

………………………………………………………………………………………….

Điều 5: 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: 

Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7:

Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8:

Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

Bên A


Ký tên
(Ghi rõ họ tên và ký)
Bên B


Ký tên
(Ghi rõ họ tên và ký)

3. Những lưu ý khi làm hợp đồng chuyển nhượng

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Tổng đài tư vấn Sở hữu trí tuệ – 19004580

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng bạn nên lưu ý 3 điểm sau:

Thứ nhất, đổi với thông tin được ghi trong hợp đồng:

 • Thông tin liên quan đến tên, địa chỉ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao thì phải được ghi trung thực và đầy đủ;
 • Đối tượng chuyển giao quyền tác giả, phạm vi quyền tác giả phải được ghi cụ thể tránh phát sinh tranh chấp về sau;

Thứ hai đối với nội dung được ghi trong hợp đồng:

 • Đối tượng chuyển giao: Phải xác định được đối tượng được phép chuyển giao.
  Do chỉ có một số quyền thuộc quyền tác giả mới được phép chuyển giao.Bạn có thể xem tại đây để xác định được đối tượng chuyển giao.
 • Xác định rõ các về tránh nhiệm khi vi phạm hợp đồng: Các bên trong hợp đồng phải tuân thủ các nội dung đã kí kết và khi có một bên vi phạm hợp đồng sẽ bị áp dụng trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng có thể là phạt vi phạm, buộc phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hoặc các bên cũng có thể thoả thuận vừa phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại.

Thứ ba, đối với hình thức của hợp đồng:

Hiện nay việc tranh chấp về quyền tác giả càng nhiều và khó chứng minh quyền lợi thuộc về mình. Vậy để an toàn và tránh tranh chấp phát sinh thì hợp đồng nên được công chứng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay; Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ; – Luật Tuệ An uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về sở hữu trí tuệ tại đây:

  Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580
LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.