Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021

Hội đồng thành viên là cơ quan quan trọng bắt buộc phải có trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đây chính là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty, và đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Vậy hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu về mẫu quyết định của hội đồng thành viên thông qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ – CP ngày 04/01/2021

Quyết định của hội đồng thành viên là gì ?

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Hội đồng thành viên của công ty TNHH 02 thành viên bắt buộc phải có 02 thành viên trở lên, những người này có những quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định tạp Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyết định của Hội đồng thành viên là quyết định được thông qua sau khi có Biên bản họp của hội đồng thành viên thống nhất đồng thuận về một vấn đề nào đó của công ty. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên công ty có quyền quyết định những vấn đề sau đây:

 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 • Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu.
 • Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ.
 • Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định tổ chức lại công ty.
 • Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty
 • Quyết định phương hướng phát triển công ty
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm
 • Tổ chức lại, giải thể công ty

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

 • Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này
 • Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.
Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021
Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021

Mẫu quyết định của hội đồng thành viên

Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021

CÔNG TY TNHH …………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–—————
Số: 01/QĐ ………., ngày……tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: …………………………………..)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ……………………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH ………………………………………………………….

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên Số: 01/BB, ngày…./…./20….

– Xét tình hình hoạt động của công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: (Ghi cụ thể nội dung cuộc họp đã được Hội đồng thành viên thông qua):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật:

(Trong trường hợp họp có sửa đổi điều lệ công ty, ghi cụ thể điều và nội dung cần sửa trong điều lệ)

Điều 3. Thời điểm thực hiện:…./…../ 20……

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc, Các phòng ban Công ty của doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM. Hội đồng thành viên
Như Điều 4; Chủ tịch Hội đồng thành viên
– Phòng… (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

-Lưu.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thường Tín

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thạch Thất

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Ứng Hòa

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.