Mẫu quyết định giải thể chi nhánh mới nhất 2022

Bạn muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh nhưng chưa nắm rõ thủ tục giải thể chi nhánh như thế nào? Một trong những giấy tờ quan trọng để hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh là quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh. Nhằm hỗ trợ quý khách trong quá trình tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh được nhanh chóng, hiệu quả, Luật Tuệ An xin gửi tới bạn mẫu quyết định giải thể chi nhánh mới nhất 2022 qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyết định giải thể chi nhánh là gì?

Chấm dứt hoạt động chi nhánh là quá trình dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại (chấm dứt hoạt động) của một đơn vị phụ thuộc vào một pháp nhân thương mại.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Từ đó có thể thấy Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, quyết định giải thể chi nhánh là văn bản ghi nhận các thông tin về doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp và lý do giải thể của chi nhánh nhằm hợp pháp hóa thủ tục giải thể chi nhánh do các chủ thể có thẩm quyền ban hành.

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh mới nhất 2022
Mẫu quyết định giải thể chi nhánh mới nhất 2022

Các mẫu văn bản chấm dứt họat động chi nhánh

Để chấm dứt hoạt động chi nhánh, bạn cần các mẫu văn bản sau:

Biên bản họp chấm dứt hoạt động chi nhánh (biên bản họp giải thể chi nhánh)

Bạn có thể tham khảo biên bản họp chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN […]   Số: […]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– […], ngày […] tháng […] năm […].

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN […]

(V/v: chấm dứt hoạt động Chi nhánh)

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN […]

Địa chỉ trụ sở công ty: […]

Điện thoại: […]

Công ty Cổ phần […] tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là […]

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: […]

Thành phần tham dự cuộc họp gồm các cổ đông sau đây:

TTTên cổ đôngLoại cổ phầnSố cổ phầnSố phiếu biểu quyết
Số lượngGiá trị (VNĐ)Tỷ lệ (% vốn điều lệ)
1      
2      
3      
TỔNG    

+ Chủ tọa cuộc họp: […]

+ Thư ký cuộc họp: […]

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: […]

+ Số cổ đông vắng mặt: […]

+ Số cổ đông được uỷ quyền: […]

Ông/bà […] chủ tọa cuộc họp tuyên bố cổ đông dự họp đại diện […] tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

2.1    Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện […]     

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động + Ngày cấp + Nơi cấp + Địa chỉ[…] […] […] […]

2.2    Lý do chấm dứt hoạt động […]                                              

2.3    Doanh nghiệp […] tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

B. Ý kiến của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: […] (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty nêu trên.

C. Biểu quyết:

–     Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu.

–     Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu.

–     Tổng số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

–     Tổng số phiếu không tán thành: […] phiếu.

–     Tổng số phiếu không có ý kiến: […] phiếu.

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

– Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà […], đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc […] giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ

Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

Về mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, bạn có thể tham khảo ở dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP   Số:. ………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm……

CHỦ SỞ HỮU

(hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

– Căn cứ Điều 213 của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

– Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ……………. ngày cấp ……………………..

nơi cấp ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Doanh nghiệp ………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                        – Các chủ nợ – Người lao động – Cơ quan Thuế – LưuCHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN) (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền thông tin các văn bản chấm dứt hoạt động chi nhánh

Khi điền mẫu văn bản chấm dứt hoạt động của chi nhánh, bạn lưu ý:

  • Ghi đầy đủ thông tin doanh nghiệp, tên chi nhánh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Điền đầy đủ các lý lo chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
  • Ghi đầy đủ các giấy tờ gửi kèm.
  • Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần cuối cùng của thông báo.
  • Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần cuối cùng của thông báo.
  • Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần cuối cùng của thông báo.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về Mẫu quyết định giải thể chi nhánh mới nhất 2022. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.