Nguyên tắc chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ tức là một đặc trưng cơ bản của công ty cổ phần. Vậy nguyên tắc chi trả cổ tức trong công ty cổ phần được quy định như thế nào, Luật Tuệ An sẽ trình bày một số thông tin cơ bản như sau.

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020

Nguyên tắc chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ tức là gì ? Vì sao lại chia cổ tức ?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác, lợi nhuận ròng là lợi nhuận từ tổng doanh thu bán hàng trừ đi tất cả các khoản chi phí tạo ra sản phẩm bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ý nghĩa của việc chia cổ tức:

Trên thị trường, hầu hết những doanh nghiệp kinh doanh tốt đều chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đối với cổ đông công ty: Cổ tức chính là sự đền đáp cho niềm tin vào doanh nghiệp của cổ đông, là kết quả của quyết định đầu tư để sở hữu cổ phần công ty, qua đó khích lệ cổ đông gắn bó lâu dài với công ty. Ngoài cổ tức được hưởng, nhà đầu tư còn hưởng lại từ sự tăng giá của cổ phiếu.

Đối với doanh nghiệp: Cổ tức cao là một yếu tố thu hút nguồn tiền từ thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị luôn tìm kiếm những doanh nghiệp chia cổ tức cao để đầu tư. Ngoài ra hình thức chia cổ thức bằng cổ phiếu là một hình thức tăng vốn điều lệ phổ biến hay được các doanh nghiệp áp dụng trên sàn chứng khoán, ví dụ Ngân hàng Công thương Việt Nam chia cổ tức năm 2020 tỉ lệ 29.1% (cứ sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 29.1 cổ phiếu cổ tức) để tăng vốn điều lệ từ hơn 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Nguyên tắc chi trả cổ tức trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Khi nào cổ đông công ty cổ phần được chia cổ tức ?

Có thể hiểu cổ tức là phương thức để phân phối lợi nhuận trong kinh doanh. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh; một phần lợi nhuận trích lập các quỹ dự phòng, và một phần lợi nhuận sẽ được chi trả cho các cổ đông – nhà đầu tư dưới hình thức cổ tức.

Theo luật Doanh nghiệp, có 02 loại cổ đông trong công ty cổ phần là cổ đông phổ thông và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, trong đó có cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:

Đối với cổ phần ưu đãi

Khoản 1 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Việc quy định đối với cổ phần ưu đãi được quy định tại Điều lệ công ty.

Lưu ý: Chi trả cổ tức đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 117): Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, nếu như cổ đông phổ thông của công ty có thể không nhận được cổ tức vào những năm công ty gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc những năm công ty muốn giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi luôn nhận được mức cổ tức cổ định, mức cổ tức cố định cụ thể phương thức xác định cổ tức thưởng nếu có được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức

Đối với cổ phần phổ thông

Theo khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông

Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  2. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  3. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Tài sản sử dụng dành cho mục đích chia cổ tức và tác động đến vốn điều lệ của công ty

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản được sử dụng cho mục đích chia cổ tức bao gồm 03 hình thức là tiền, cổ phiếu hoặc tài sản khác theo điều lệ của công ty.

Chi trả bằng tiền hoặc tài sản: là việc công ty chuyển khoản, ghi séc, chuyển tiền,tài sản qua bưu điện,.. cho cổ đông. Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc tài sản không làm gia tăng vốn điều lệ của công ty mà chỉ tác động đến giá thị trờng của cổ phiếu trên sàn chứng khoán nếu cổ phiếu của công ty được niêm yết trên một trong 03 sàn chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư chịu mức thuế suất 5% vào lượng cổ tức bằng tiền, tài sản mình nhận được, theo đó thuế đánh trực tiếp vào khoản cổ tức nhận được có nghĩa là nhà đầu tư chỉ nhận được 95% mức cổ tức bằng tiền do công ty chi trả.

Với nhà đầu tư là cá nhân việc nhận tiền mặt tạo được sự an tâm cho cổ đông khi tiếp tục đầu tư vào công ty và tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Hơn nữa việc nhận cổ tức bằng tiền mặt có lợi hơn nếu như cổ đông đó cần tiền cho các mục đích tiêu dùng cá nhân.

Với nhà đầu tư là tổ chức, cổ tức bằng tiền mặt cổ tức tiền mặt mang lại một nguồn doanh thu nhất định do phương thức đầu tư của những đối tượng này thường có tính dài hạn, nhất là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp vì các quỹ đầu tư ngoài mức độ tăng truởng tài sản còn cần cổ tức để giữ chân các nhà đầu tư cá nhân đã mua chứng chỉ quỹ của mình.

Chi trả bằng cổ phiếu: là việc công ty phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ cổ phần sở hữu hoặc công ty mua lại cổ phần các cổ đông sở hữu với giá cao hơn giá thị trường. Hình thức này áp dụng khi doanh nghiệp đang cần vốn và muốn giữ lại lợi nhuận của cổ đông cho mục đích đầu tư. Tác động của việc phát hành thêm cổ phiếu là làm gia tăng vốn điều lệ, đồng thời tác động đến giá thị trường của cổ phiếu nếu cổ phiếu của công ty được niêm yết trên một trong 03 sàn chứng khoán Việt Nam.

Hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thường không được các nhà đầu tư ưa chuộng, vì cổ tức thưởng chia theo tỉ lệ có thể khiến nhà đầu tư khó có thể chuyển nhượng lại cổ phiếu do các sàn chứng khoán Việt Nam mới chỉ áp dụng lô 100 trong giao dịch cổ phiếu mà chưa chấp nhận lô lẻ (phải bán lại cổ phiếu cho công ty chứng khoán với giá thấp hơn 7$ hoặc 10% hay thậm chí 15% so với giá thị trường). Ngoài ra theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị đánh thuế 5% khi nhà đầu tư chuyển nhượng lại cổ phiếu thưởng.

Các bước chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình công ty chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

Bước 1: HĐQT kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.

Bước 2: ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp thường niên để xem xét phương án trả cổ tức, quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

Bước 3: Sau khi ấn định thời gian trả cổ tức, HĐQT lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Bước 4: Gửi thông báo về việc trả cổ tức tới các cổ đông. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Bước 5: Chi trả cổ tức. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là những quy định cơ bản nhất về nguyên tắc chia cổ tức trong công ty cổ phần, mong những thông tin trên phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách. Để nhận được trợ giúp chuyên sâu hơn, quý khách vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về những vấn đề liên quan khác:

  1. Thành lập công ty cổ phần năm 2020.
  2. Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không ?
  3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.