Quy định pháp luật về chủ tịch hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần sẽ bầu ra trong số các thành viên một người làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Thông thường, mọi người nghĩ vị trí này sẽ đứng ra quản lý toàn bộ quá trình hoạt động công ty cũng như nội bộ nhưng chưa thực sự hiểu hết về vị trí này. Để tìm hiểu chủ tịch hội đồng quản trị là gì và quy định pháp luật về chủ tịch hội đồng quản trị. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi, Luật Tuệ An sẽ mang đến bạn đọc những thông tin cần thiết và cụ thể, rõ ràng nhất.

Căn cứ pháp lý

Định nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Vậy chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 1 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị”.

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ các trường hợp sau:

– Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết

– Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

Quy định pháp luật về chủ tịch hội đồng quản trị mới nhất 2021
Quy định pháp luật về chủ tịch hội đồng quản trị mới nhất 2021

Quyền và nghĩa vụ chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ tùy thuộc vào quy định của Điều lệ công ty.

Quyền lợi

– Lập chương trình, lên kế hoạch quản lý hoạt động của Hội đồng quản trị

– Nhiệm vụ liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị: Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập các thành viên còn lại và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị

Nghĩa vụ

Nhiệm vụ triệu tập họp Hội đồng quản trị

– Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Có đề nghị của ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập

+ Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

+ Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, các Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập họp hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề nghị nêu trên. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty.

– Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Thời gian và địa điểm họp

+ Chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

+ Tài liệu sử dụng tại cuộc họp

+ Phiếu biểu quyết của thành viên.

Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản

– Ký văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định Luật doanh nghiệp 2020

– Ký với tư cách chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020

– Ký hợp đồng, giao dịch của Công ty khi Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

– Ký các văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nhiệm vụ liên quan đến nghị quyết của Hội đồng quản trị

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty

Lưu ý

  • Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số.

Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu sau thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị thì sẽ không được công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là hành vi vi phạm hành chính, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tùy theo lĩnh vực quản lý Nhà nước có liên quan.

Luật Tuệ An luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.