Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022

Hiện nay, Luật hôn nhân và gia đình đã có những quy định chặt chẽ về việc kết hôn và thiết lập hôn nhân giữa nam và nữ. Trong đó, hôn nhân phải được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tự nguyện và hôn nhân một vợ một chồng. Qua bài viết này Luật Tuệ An sẽ trả lời câu hỏi Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022 cho bạn đọc cùng theo dõi.

Căn cứ pháp lý

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái luật

Cơ quan có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật là Tòa án nhân dân cấp huyện theo Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Khi nhận được hồ sơ yêu cầu, Tòa án sẽ xử lý yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014 và Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Trường hợp tại thời điểm kết hôn, hai bên kết hôn không đủ điều kiện kết hôn nhưng sau đó có đủ điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:

 • Nếu hai bên kết hôn cùng yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án quyết định công nhận hôn nhân đó kể từ thời điểm các bên kết hôn có đủ điều kiện kết hôn.
 • Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc có một bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia không có yêu cầu thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 • Trường hợp hai bên cùng yêu cầu Tòa án cho ly hôn hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Còn nếu sau đấy hai bên vẫn không đủ điều kiện kết hôn và có yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật thì:

 • Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật;
 • Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đăng ký kết hôn trái pháp luật sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc hủy hôn. Trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài thì sẽ thực hiện thủ tục hủy hôn tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trừ trường hợp hôn nhân có yếu tố nước ngoài nhưng là khu vực sát biên giới Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Tòa án cấp huyện.

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022
Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật

Luật Tuệ An sẽ cung cấp mẫu quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật cho bạn đọc tham khảo.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN…TỈNH …
Số: …/20…/QĐDS- ST
Ngày … tháng … năm …
V/v hủy kết hôn trái pháp luật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ………

Với thành phần giải quyết việc dân sự:

Chủ tọa phiên họp: Ông/Bà………………………………………….- Thẩm phán

Thư ký phiên họp: Ông/Bà……..…….. – Thư ký Tòa án nhân dân huyện………

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện …….: Ông/Bà…..…….- Kiểm sát viên.

Ngày …………., tại Tòa án nhân dân huyện ………….., mở phiên họp sơ thẩm, công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số …./20…/TLST-VHNGĐ ngày ……………. về yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, theo quyết định mở phiên họp số …./QĐPH-VDS ngày ………….

1/ Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:……………………………………………………..

2/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ……………………………………..

3/ Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: ……………………………..

Căn cứ về việc kết hôn trái pháp luật: …………………………………………..

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………….

Đại diện VKSND huyện……….. phát biểu quan điểm: ………………………

Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

NHẬN ĐỊNH

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện ………., tỉnh ……….. nhận định: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật:

-Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

-Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

-Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ………………….…………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào quy định của luật tại:……………………………………………..

 1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ……….. Về việc “Hủy việc kết hôn trái pháp luật”

Giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật:

-Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

-Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

-Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ………………….…………………………….

 1. Lệ phí giải quyết việc dân sự:………………….………………………………
 2. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày,VKSND cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày, kể từ kể từ ngày Tòa án ra quyết định.
Nơi nhận:
– TAND tỉnh……………………..;
– VKSND huyện ……………….;
– VKSND tỉnh ………………….;
– Các đương sự;
– UBND xã………………………;
– Lưu hồ sơ.
THẨM PHÁN
(Ghi rõ họ, tên, ký, đóng dấu)

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật khi nào có hiệu lực

Theo quy định tại Điều 372 Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015 về thời hạn kháng cáo, kháng nghị thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị kể từ kể từ ngày Tòa án ra quyết định là:

 • Đối với người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày.
 •  Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày.
 • VKSND cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày.

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật

Trường hợp người có yêu cầu không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết.

Như vậy sau tối đa 15 ngày kể từ ngày đưa ra Quyết định hủy hôn trái luật của Tòa án có thẩm quyền mà không có kháng cáo kháng nghị thì Quyết định của Tòa án sẽ có hiệu lực.

Hồ sơ yêu cầu hủy kết hôn trái quy định pháp luật

Để tiến hành thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, người có yêu cầu phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật theo khoản 2 Điều 362 bộ luật tố tụng dân sự 2015;
 • Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của hai vợ chồng;
 • Chứng cứ, tài liệu về việc vi phạm điều kiện kết hôn để tiến hành hủy kết hôn trái pháp luật.

Khi nhận được yêu cầu hủy hôn từ những đối tượng có  thẩm quyền yêu cầu hủy hôn thì Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét nguyện vọng và điều kiện kết hôn của hai bên nam nữ, từ đó đưa ra quyết định cụ thể trong từng trường hợp như sau:

      Trường hợp thứ nhất: Tại thời điểm kết hôn hai bên nam, nữ không đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình nhưng hiện tại đã đủ.

 • Nếu hai bên nam, nữ cùng yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân, thì Tòa án quyết định công nhận quan hệ hôn nhân kể từ thời điểm các bên có đủ điều kiện kết hôn.
 • Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, hoặc chỉ có một bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân hoặc yêu cầu ly hôn còn bên kia không có yêu cầu, thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 • Nếu hai bên cùng yêu cầu Tòa án cho ly hôn hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án giải quyết cho ly hôn

      Trường hợp thứ hai: Vào thời điểm có yêu cầu hủy hôn, hai bên vẫn không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật.

 • Nếu có yêu cầu hủy việc hôn nhân trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật;
 • Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật do họ vẫn chưa đủ điều kiện kết hôn.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về: Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Một số bài viết có liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.