Tag: 10 tháng

Đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thất nghiệp không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b6e53e2fb5f1d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22289' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tình trạng người lao động mất việc làm, thất nghiệp ngày càng gia tăng vì lý do dịch bệnh cũng như sự phá sản hay cắt giảm nguồn nhân sự của người sử dụng lao động. Dẫn đến tình trạng khó khăn về kinh tế cho người lao động trong một thời gian không có việc làm và nhiều người…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.