Tag: an ninh trật tự

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c0cf76b0dd222'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15880' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một nhà nghỉ mới mở tại Đà Nẵng. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi có cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm thấy kết quả. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi…

Read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Quảng Ninh
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Quảng Ninh<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c802f8071dbd6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15808' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một vũ trường tại Quảng Ninh. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi thử cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng không rõ. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi có cần Giấy chứng nhận này…

Read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hà Nội
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hà Nội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-db80f46cd2df0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14673' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một cơ sở khắc dấu tại Hà Nội. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi thử cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng không thấy quy định trong luật. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.