Tag: bán sổ bảo hiểm xã hội

Quy định phát luật về việc có được bán sổ bảo hiểm xã hội hay không?
0 (0)

Quy định phát luật về việc có được bán sổ bảo hiểm xã hội hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-306a66120765e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39939' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay do cần gấp tiền để giải quyết khó khăn tài chính, nhiều người lao động đã tìm cách bán lại, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội cho người khác để lấy một khoản tiền nhất định mà không hay biết rằng dây là hành vi vi phạm pháp luật khiến người vi phạm bị phạt rất nặng,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.