Tag: Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vĩ

Thông tin, địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng
0 (0)

Thông tin, địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd935f65ab2ec'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23892' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … trên địa bàn huyện. Mặc dù vậy, nhiều người lại không biết được địa chỉ của trung tâm Bảo hiểm xã hội…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.