Tag: bệnh nghề nghiệp

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
0 (0)

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6c7e9c620bebc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23514' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm xã hội thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Vậy muốn tham gia bảo hiểm xã hội người lao động hoặc người sử dụng lao động cần…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.