Tag: bình đẳng quyền thừa kế

Nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ thừa kế của cá nhân.
0 (0)

Nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ thừa kế của cá nhân.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-781c256880f92'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15546' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nguyên tắc bình đẳng là nguyên tắc đầu tiên trong quan hệ dân sự; và thể hiện rõ nét bản chất của quan hệ dân sự. Đặc biệt đối với quan hệ thừa kế; nguyên tắc bình đẳng là nguyên tắc cơ sở cho việc xác định những người trong cùng một hàng được hưởng di sản ngang nhau. Ngoài…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.