Tag: Bồi thường về nhà

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4752ac3566180'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16463' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.