Tag: căn cứ bồi thường thiệt hại

Trường hợp nào gây thiệt hại mà không phải bồi thường?
0 (0)

Trường hợp nào gây thiệt hại mà không phải bồi thường?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-dc9beab23f68c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35216' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xét về nguyên tắc, chủ thể nào gây thiệt hại thì chủ thể đó có nghĩa vụ bồi thường. Tuy nhiên, trên thực tế, có những trường hợp có thiệt hại thực tế xảy ra nhưng không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Vậy cụ thể, “Trường hợp nào gây thiệt hại mà không phải bồi thường?“.…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.