Tag: căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề theo Bộ luật Dân sự năm 2015
0 (0)

Quyền đối với bất động sản liền kề theo Bộ luật Dân sự năm 2015<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-72796295c951a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='32768' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Quyền đối với bất động sản liền kề là một chế định pháp luật vô cùng quan trọng. Bên cạnh những quyền cơ bản đối với tài sản, quyền đối với bất động sản liền kề tồn tại dưới dạng quyền khác đối với tài sản, ngày càng chiếm giữ vai trò không thể thiếu trong đời sống. Hiện nay,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.