Tag: canh tác nông nghiệp

Làm thế nào để xin xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp?
0 (0)

Làm thế nào để xin xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-96f48ae05d4e3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4206' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư! Tôi đang có dự định mua một mảnh đất nông nghiệp trồng lúa của xã bên; nhưng gặp khó khăn trong việc xin xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tôi đã xin được xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp ở xã nơi tôi có hộ khẩu. Tuy nhiên, khi sang UBND xã…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.