Tag: Cấp giấy chứng nhận

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
0 (0)

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b8c66c60f6f2b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2695' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng một vai trò rất quan trọng vì để thực hiện các quyền của người sử dụng đối với mảnh đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… pháp luật buộc người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được cấp giấy…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.