Tag: chấm dút việc sử dụng đất theo quy định

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào?
0 (0)

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-182486f57cffb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14571' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sỏ hữu. Theo đó nhà nước quản lý thống nhất quá trình khai thác, sử dụng đất của người dân trong xã hội. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức như:…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.