Tag: chi nhánh

Quy định về giải thể chi nhánh Công ty TNHH theo pháp luật hiện hành.
0 (0)

Quy định về giải thể chi nhánh Công ty TNHH theo pháp luật hiện hành.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-222b51ca6fc63'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29907' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chi nhánh công ty hoạt động dưới sự quản lý của doanh nghiệp, là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của Doanh nghiệp. Khi chi nhánh hoạt động không hiệu quả hoặc không cần thiết đối với doanh nghiệp ở đây là công ty TNHH…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.