Tag: Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
0 (0)

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-86a2ac15b6efc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34898' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ là chủ thể được hưởng mọi lợi nhuận từ việc kinh doanh sau đi đã hoàn thành các nghĩa vụ chi trả của công ty. Vậy với khoản thu nhập này,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.