Tag: chung quyền sử dụng đất

Bồi thường về đất đối với những người đang có chung quyền sử dụng đất thì thực hiện ra sao?
0 (0)

Bồi thường về đất đối với những người đang có chung quyền sử dụng đất thì thực hiện ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-623ecb10df4b6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15291' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Năm 2015, tôi có mua chung thửa đất với một người bạn. Theo đó thửa đất trên khi đó chúng tôi nhận chuyển nhượng với giá 700 triệu, mỗi người bỏ ra 350 triệu nhằm sau này đất lên giá để bán kiếm lợi, thửa đất…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.