Tag: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?
0 (0)

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9296d018c116c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21220' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể không tránh khỏi trường hợp có sự biến động về thành viên, cổ đông trong công ty. Pháp luật doanh nghiệp dự liệu được trường hợp này; nên đã quy định có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với thực tế; mà không…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.