Tag: có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Thu hồi đất do đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người được quy định như thế nào?
0 (0)

Thu hồi đất do đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-308c6ad424afb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14491' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Theo đó nhà nước quản lý thống nhất quá trình khai thác, sử dụng đất của người dân trong xã hội. Nà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức như:…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.