Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
0 (0)

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải, Trà Vinh<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b62b9a4a9ce90'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26858' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … trên địa bàn huyện. Mặc dù vậy, nhiều người lại không biết được địa chỉ của trung tâm Bảo hiểm xã hội thị…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.