Tag: Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán

Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán bị xử lý như nào?
0 (0)

Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán bị xử lý như nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-96e612d0a7486'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12544' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn đầu tư và lưu thông giữa các nguồn vốn đầu tư, đã góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.