Tag: cộng dồn bảo hiể thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?
0 (0)

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0b9abc1be7629'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22262' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp người lao động vì một số lý do mà không thể tiến hành hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng như mong muốn. Vậy, trong trường hợp này người lao động có được cộng dồn thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không? làm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.