Tag: Cưỡng chế đất đai

Không chấp hành quyết định thu hồi đất xử lý như thế nào?
0 (0)

Không chấp hành quyết định thu hồi đất xử lý như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fafed5c333866'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3125'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất để làm đường quốc lộ của UBND cấp huyện nhưng do mức bồi thường quá ít nên chúng tôi không muốn chuyển đi, vậy cho tôi hỏi chúng tôi cứ ở như vậy được không? Không chấp hành quyết định thì sẽ bị xử lý…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.