Tag: cưỡng chế thu hồi đất

Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất hiện nay được quy định như thế nào?
0 (0)

Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất hiện nay được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-69111c7f833ff'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14658' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sỏ hữu. Theo đó nhà nước quản lý thống nhất quá trình khai thác; sử dụng đất của người dân trong xã hội. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức như:…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.