Tag: đặc điểm hợp đồng dân sự

Các loại hợp đồng dân sự cơ bản nhất
0 (0)

Các loại hợp đồng dân sự cơ bản nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-366a92c94bb34'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35687' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp đồng dân sự là giao dịch tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Trên thực tế, hợp đồng được chia thành nhiều loại khác nhau với những đặc trưng riêng biệt. Việc phân loại một cách rõ ràng các dạng hợp đồng dân sự giúp các bên hiểu rõ một cách chính xác quyền và nghĩa vụ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.