Tag: đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH từ 2021
0 (0)

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH từ 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1686a73e0ccde'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20303' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mỗi một doanh nghiệp thành lập ra đều cần một người đại diện theo pháp luật để nhân danh; và thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục; nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chủ thể khác. Nếu doanh nghiệp không có cá nhân đại diện…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.