Tag: dân tộc thiểu số

Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?
0 (0)

Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0cfe3df12bc62'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4326' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật Tuệ An. Hiện tôi đang làm thủ tục chuyển đất không phải đất ở sang đất ở và đã được phê duyệt. Tôi muốn xin giảm 50% tiền sử dụng đất theo diện đồng bào dân tộc thiểu số (tôi là dân tộc Tày) nhưng cơ quan thuế không đồng ý vì họ bảo tôi không thuộc…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.