Tag: đất khai hoang

Đất khai hoang có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
0 (0)

Đất khai hoang có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-631feeddb06f3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3330' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào luật sư. Tôi có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Năm 2015, tôi có khai hoang một mảnh đất, tôi đã lên UBND xã xem bản đồ quy hoạch thì đất đấy không nằm trong quy hoạch. Tôi đã trồng cây và đào ao nuôi trồng thủy sản. Hiện nay tôi muốn cấp giấy chứng…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.