Tag: đất nghĩa trang

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY KHÔNG?
0 (0)

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY KHÔNG?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6a612ba2c8395'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9733' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội; nhu cầu về việc sử dụng đất đai của người dân lại càng tăng cao. Để xác lập các quyền của mình trên “đất đai” người dân thông thường sẽ phải đến các cơ quan nhà nước để tiến hành các thủ tục như xin cấp giấy chứng nhận…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.