Tag: đất ô nhiễm

Nhà nước thu hồi đất ở do ô nhiễm môi trường, bị sạt lở có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, người dân có được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không?
0 (0)

Nhà nước thu hồi đất ở do ô nhiễm môi trường, bị sạt lở có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, người dân có được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d644103b854c2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15309' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.