Tag: đất trồng cây lâu năm

Không sử dụng đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Không sử dụng đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-161b0960dcb75'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14503' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-71c010b1d16fa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14077' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm nhà ở bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm nhà ở bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-011d68a7c270b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13927' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.