Tag: di sản thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật hiện hành
0 (0)

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật hiện hành<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c6e08e11623ac'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15794' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thờ cúng là một nếp sống văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta. Việc thờ cúng thể hiện lòng biết ơn, sự báo hiếu; lòng tôn kính tới tổ tiên đã từng dạy bảo, nuôi dưỡng con cháu. Vì vậy, nhà nước tôn trọng và bảo hộ các truyền thống tốt đẹp đó; cho phép cá nhân dành…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.