Tag: Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hải An

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hải An, Hải Phòng
0 (0)

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hải An, Hải Phòng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-996bcc2ad0402'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23812' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hải An, thành phố Hải Phòng là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … trên địa bàn quận. Mặc dù vậy, nhiều người lại không biết được địa chỉ của trung tâm Bảo hiểm xã hội quận…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.