Tag: địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty cổ phần
0 (0)

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e94fe65c44176'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30325' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi địa điểm kinh doanh của công ty không còn hoạt động thực tế hay hiệu quả thì công ty cổ phần nên thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh để tránh việc phát sinh các nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một thủ tục pháp lý quan trọng mà không…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.