Tag: điều chỉnh giấy phép

Khi nào thì chủ đầu tư cần phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?
0 (0)

Khi nào thì chủ đầu tư cần phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c3654b2a0b666'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15552' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, do sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, nhà cửa, các công trình xây dựng khác cũng được thay đổi một cách đáng kể. Nhằm quản lý và kiểm soát việc xây dựng các công trình của cá nhân, tổ chức trong xã hội, nhà nước…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.