Tag: điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động
0 (0)

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8ae2c6c196f66'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='31393' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giao kết hợp đồng lao động cũng giống như giao dịch dân sự, về cơ bản phụ thuộc vào ý chí của các bên. Do đó, các bên hoàn toàn có quyền tuân thủ hoặc phá vỡ các giao kết. Pháp luật thừa nhận điều này thông qua việc ghi nhận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.