Tag: đoàn phí

Lao động nữ có phải đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ thai sản không
0 (0)

Lao động nữ có phải đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ thai sản không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0c4262a349bc9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23429' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì người lao động nữ còn phải thực hiện nghĩa vụ với Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều người lao động đa là 1 đoàn viên vậy khi người lao động nữ có phải đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.