Tag: dồn điền

Dồn điền, đổi thửa là gì? Pháp luật Đất đai hiện nay quy định như thế nào về dồn điền, đổi thửa
0 (0)

Dồn điền, đổi thửa là gì? Pháp luật Đất đai hiện nay quy định như thế nào về dồn điền, đổi thửa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-07c86df6124df'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11218' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

 Có thể thấy rằng, ngày nay, “dồn điền đổi thửa” đã trở thành một chủ trương chính sách quan trọng của Nhà nước ta trong công tác xây dựng nông thôn mới;nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động canh tác nói chung; và đặc biệt là thuận tiện cho việc áp dụng khoa học công nghệ vào công…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.