Tag: hiệu lực

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ, chồng
0 (0)

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ, chồng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36fdf0b78d78a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3113' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Vợ chồng tôi có lập thoả thuận về việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Văn bản thoả thuận của chúng tôi không ghi thời điểm có hiệu lực. Điều đó gây khó khăn và bất tiện cho một số giao dịch liên quan đến tài sản được chia của chúng tôi. Vậy thời điểm phát sinh…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.